"อิทธิพล"เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ศิลปกรรมต้นธารอารยธรรมสมัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

"อิทธิพล"เป็นประธานเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ศิลปกรรมต้นธารอารยธรรมสมัยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 – 16


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบนมัสการและถวายของที่ระลึกแด่พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร และเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค เครือข่ายทางวัฒนธรรมและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมืองนครปฐมโบราณเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองในสมัยทวารวดี นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12  เป็นต้นมา จัดเป็นศิลปกรรมต้นธารอารยธรรมสมัยประวัติศาสตร์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน – แม่กลอง ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 บรรดาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน 


ส่วนใหญ่ล้วนสร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท หากแต่ยังปรากฏหลักฐานการนับถือศาสนาพุทธลัทธิมหายานและฮินดูรวมอยู่ในพื้นที่นี้ด้วย การที่กรมศิลปากรได้ปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ขึ้นในครั้งนี้ แสดงถึงความตั้งใจพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในประเทศไทย และเผยแพร่ความรู้ใหม่ด้านศิลปวัฒนธรรม ให้ประชาชนตระหนักรู้ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวงแหน และภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกทางหนึ่งด้วย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ดำเนินการปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ โดยนำเสนอเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองนครปฐม ที่สอดคล้องกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12– 16) แบ่งเนื้อหาการจัดแสดงออกเป็น เรื่องราวในอดีตของนครปฐมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดีผ่านโบราณวัตถุ เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ จากจารึกสำคัญที่ค้นพบในเมืองนครปฐม แนะนำสภาพภูมิศาสตร์ของนครปฐมโดยสังเขป การจัดแสดงเรื่องราวของศาสนาและความเชื่อของชุมชนทวารวดีในนครปฐมจากหลักฐานโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณนครปฐม และส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของนครปฐมหลังจากวัฒนธรรมทวารวดีเสื่อมลงจนกระทั่งถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ จารึกวัดพระงาม พระพุทธรูป ประติมากรรมประดับศาสนสถาน พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี ธรรมจักร

ทั้งนี้ กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ครั้งนี้จะทำให้ผู้ชมนิทรรศการได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมของไทย อีกทั้งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการศึกษา “ทวารวดี” ในเมืองนครปฐมโบราณ อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในทางวิชาการต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad