วธ. ร่วมกับ 76 จังหวัดสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดครั้งแรกของประเทศ พร้อมจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” และการแสดงแบบผ้าไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565

วธ. ร่วมกับ 76 จังหวัดสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดครั้งแรกของประเทศ พร้อมจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” และการแสดงแบบผ้าไทย


วธ. ร่วมกับ 76 จังหวัดสร้างสรรค์ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดครั้งแรกของประเทศ พร้อมจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” และการแสดงแบบผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ อนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าทอชนิดต่าง ๆ ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนทรงส่งเสริมการผลิตการแปรรูป และจำหน่ายผ้าไทย ทำให้ประชาชนและชุมชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาผ้าไทย การออกแบบลวดลายและแฟชั่น เพื่อยกระดับผ้าไทยสู่สากล ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศได้ร่วมกับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายชุมชนทางวัฒนธรรม ดำเนินการคัดเลือกและร่วมสร้างสรรค์ลายผ้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์และสะท้อนมรดกภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์อันโดดเด่นของแต่ละจังหวัด และได้ส่งข้อมูลผ้าไทยมายังวธ.แล้ว นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการรวบรวมลายผ้าแสดงถึงอัตลักษณ์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด หลังจากนี้ทาง วธ.จะได้เผยแพร่องค์ความรู้และลายผ้าอัตลักษณ์ 76 จังหวัด โดยนำลายผ้าดังกล่าวมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าในชุดต่าง ๆ เช่น ชุดผ้าไทย ชุดลำลอง ชุดราตรี เป็นต้น โดยร่วมมือกับนักออกแบบและดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงของไทยในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือ “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” ทั้งนี้วธ. ได้ดำเนินงานจัดงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด วธ. และหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรม เช่น นิทรรศการผ้าไทย การสาธิตการทอผ้า การแสดงแบบผ้าไทย และการออกร้านจำหน่ายผ้าไทย เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันวธ.มอบหมายให้ สวจ.ทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดและผ้าไทยไปสู่เด็ก เยาวชนและประชาชนในแต่ละจังหวัด โดยร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยและเผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น