ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2 ราย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2 ราย


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม 2. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ซึ่งผู้บริหารระดับสูงทั้ง 2 รายที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกระทรวงกึ่งเศรษฐกิจ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น