วธ. มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 235 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565

วธ. มอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 235 รางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”


นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 550 รูป/คน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง G5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


นายอิทธิพล กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วน จึงมีนโยบายส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด โดยกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐานกลางในการประเมินความสำเร็จ 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ เพื่อบ่งบอกถึงกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน และในปีงบประมาณพุทธศักราช 2564 ได้มีการคัดเลือกในระดับคุณธรรมต้นแบบที่มีผลสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ จำนวน 235 แห่ง ประกอบด้วย 1. ชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 76 ชุมชน 2. องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 84 องค์กร 3. อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 70 อำเภอ 4. จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จำนวน 5 จังหวัด 


เพื่อรับโล่รางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากนายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มอบโล่รางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประเมิน และเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนนายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และจะต้องมีการส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความผูกพันกับหลักธรรมทางศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม และจะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม สามารถส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ด้วยความเข้มแข็ง ทุกภาคส่วนจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal ทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในวันนี้จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจและเสริมแรงจูงใจในการส่งเสริมการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้าง “สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad