การเคหะฯ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส-ต่อต้านการรับสินบน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การเคหะฯ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรโปร่งใส-ต่อต้านการรับสินบน...D

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานใน “พิธีลงนามการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดของการเคหะแห่งชาติ” ภายใต้ “โครงการองค์กรใสสะอาด” โดยมี คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ
การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น