บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate Governance Day 2022 หนุนจรรยาบรรณธุรกิจ ชูแนวคิดการกำกับกิจการที่ดี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate Governance Day 2022 หนุนจรรยาบรรณธุรกิจ ชูแนวคิดการกำกับกิจการที่ดี สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน


ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565 หรือ Corporate Governance Day 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Enhancing Corporate Governance in Doing Business with Compassion) จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงานในองค์กรเข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์จากทั้งในและต่างประเทศ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นที่ตั้ง เพราะการวางรากฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแรง มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 4 ด้าน คือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในองค์กร ให้ตระหนักถึงความสำคัญด้านจรรยาบรรณและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งการให้ความสำคัญด้าน GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินการเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad