บอร์ดภาพยนตร์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายใน 5 ปี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

บอร์ดภาพยนตร์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายใน 5 ปี

บอร์ดภาพยนตร์ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 มุ่งผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยสู่ระดับแนวหน้าของเอเชีย ภายใน 5 ปี เพิ่มขีดความสามารถ สร้างศักยภาพบุคลากรไทย-คอนเทนต์ไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อเร็วๆ นี้ มีมติเห็นชอบ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) พร้อมแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 มุ่งร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในอาเซียน พัฒนาให้เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย และมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า (ร่าง)ยุทธศาสตร์ฯ ระยะที่ 4 มีวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทยได้รับการยอมรับในระดับแนวหน้า เป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลก (Global partner) และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาขาอื่นของไทยให้ส่งออกสู่สากล ภายในระยะเวลา 5 ปี ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนดูแลและรับผิดชอบตาม 5 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคอนเทนต์เพื่อการแข่งขันในระดับเอเชียและการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลก พัฒนาคอนเทนต์ของไทยลดบริโภคคอนเทนต์จากต่างชาติ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้พัฒนาคอนเทนต์ที่มีความสามารถ สนับสนุนให้คนไทยสร้างทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์มากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายด้านภาพยนตร์ให้ทันสมัยปัจจุบัน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการแข่งขันในระดับเอเชียและการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจระดับโลก พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมให้มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจวิชาชีพด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมถึงส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย พัฒนาฐานข้อมูลคอนเทนต์ไทย ส่งเสริมการจัดหาพื้นที่ฉายและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สนับสนุนจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เทศกาลภาพยนตร์ มหกรรมเกม เวทีเจรจา ตลาดซื้อขายคอนเทนต์ เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และสังคมไทย สร้างกลไกการผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ที่แสดงความเป็นไทย สอดแทรกผลิตภัณฑ์ไทยและ Soft Power ของไทยสู่สากลผ่านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ใช้กลไกโรงเรียนส่งเสริมเยาวชน จัดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงผลงาน รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผลงานที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการปกป้องและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลงานทางภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่กลุ่มผู้ผลิต สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ร่างแผนฯฉบับนี้เกิดความสมบูรณ์ ตามที่กำหนดในพรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติจะนำยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในกระบวนการขั้นตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น