รมว.พม. นำประกาศเจตนารมณ์ "พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

รมว.พม. นำประกาศเจตนารมณ์ "พม.โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2565

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 65  เวลา 08.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานพระประชาบดี จากนั้นรับฟังมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในองค์กรจากผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ
นายจุติ กล่าวว่า ด้วยองค์การสหประชาชาติ (United Nation - UN) ประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" (International Anti-Corruption Day) หลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption - UNCAC, 2003) โดยได้กำหนดประเด็นความร่วมมือที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ ประกอบด้วย 1. ด้านมาตรการเชิงป้องกัน ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก 2. ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรม และ 3. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้จริง
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ได้แสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีการเสริมสร้างคุณลักษณะ 10 ข้อ "คน พม. ทำได้" (Easy you can do it) ได้แก่ เคารพและให้เกียรติกัน มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ตรงต่อเวลา มีการวางแผน ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเอง ทัศนคติดี มีวินัย โปร่งใส และบุคลิกภาพดี นับเป็นการสร้างสังคม พม. ให้เป็นสังคมที่โปร่งใสและใสสะอาด ภายใต้แนวคิด "พม.ไม่ทนต่อการทุจริต" (MSDHS Zero Tolerance) เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ

"ข้าพเจ้า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง พม. ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวง พม. ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างด้านความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ เสียสละ ยึดหลักกฎหมาย หนักแน่น เที่ยงตรง มีเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง ไม่คดโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง จะปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ข้าพเจ้า คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้น ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ จะยืนเคียงข้างประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศสืบไป" นายจุติ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น