พม. เชิญชวนแข่งขัน Hackathon เสนอนวัตกรรมช่วยกลุ่มเปราะบางในเมือง ลดผลกระทบจากโควิด - 19 - MSK News

Breaking

https://www.blogger.com/blog/page/edit/163607023169952299/4565312937486509077?hl=th#

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม. เชิญชวนแข่งขัน Hackathon เสนอนวัตกรรมช่วยกลุ่มเปราะบางในเมือง ลดผลกระทบจากโควิด - 19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  31 พ.ค. 65 เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมิติเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่ากลุ่มอื่น ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน พบว่า โควิด – 19 มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนมาก ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดเมือง (Lockdown) และหลังจากเปิดเมืองแล้ว ยังคงมีผลกระทบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของรายได้ การตกงาน ว่างงาน และการเป็นหนี้ เป็นต้น

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. มีภารกิจสำคัญในการคุ้มครอง ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต จึงได้จัดการแข่งขัน Hackathon ในประเด็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองในยุคการระบาดของโรค COVID – 19 เพื่อให้ได้ข้อเสนอนวัตกรรมทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบางในสังคมเมืองที่นำไปสู่การลดผลกระทบด้านต่างๆ หรือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพจากผลกระทบของโควิด – 19 โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป รวมทีมๆ ละ 4 คน จากนั้น จะพิจารณาคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้ายในวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศ มีเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ มีเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย มีเงินรางวัล 5,000 บาท

นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติม กระทรวง พม. ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ https://Shorturl.at/clorP ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 10 ทีมที่ได้สิทธ์เข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.m-society.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานโยบายและนวัตกรรมทางสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โทร. 0 2202 9050 หรืออีเมล์ inv.sipd@m-society.go.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น