พม. ร่วมขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯประจำปี 2565 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พม. ร่วมขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯประจำปี 2565พิมพ์ไทยออนไลน์//เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 เวลา 13.30 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว อีกทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อเข้าถึงสมาชิกครอบครัวมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากและอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของประชาชน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการภาครัฐ และยกระดับการให้บริการของหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชน ทั้งนี้ ระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line นับเป็นแพลตฟอร์มกลางในการให้คำปรึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาภายในครอบครัวอย่างครอบคลุมทุกมิติ เช่น ปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัว การถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เป็นต้น จากการเปิดตัวระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ปัจจุบัน พบว่า มีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.เพื่อนครอบครัว.com จำนวน 87,502 ครั้ง และมีผู้ใช้บริการให้คำปรึกษา จำนวน 805 กระทู้ โดยประเด็นที่ขอรับคำปรึกษามากที่สุด คือ “เรื่องครอบครัว” 366 กระทู้ รองลงมา คือ “กฎหมายด้านครอบครัว” 271 กระทู้ ตามลำดับ

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่ายที่ทำหน้าที่ให้บริการคำปรึกษา โดยมีผู้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย 1) นางสาวกมลภัทร พวงเงิน สำนักงานพัฒนาพิงค์นคร (องค์การมหาชน) 2) นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา โรงพยาบาลรามาธิบดี 3) นายชัชวาลย์ วงศ์สวรรค์ สำนักงานเทศบาลตำบลปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก และ 4) นางสาวพัชรี โพธิ์รัตน์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก :Cr;มณสิการ รามจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น