สค. จัดประชุมกก.นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติฯป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สค. จัดประชุมกก.นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติฯป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ..00


นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม และมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

อธิบดี จินตนา กล่าวอีกว่า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับความรู้และทัศนคติของสังคม โดยมีเป้าหมาย 1.1สร้างกลไกการป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงทางเพศ/การข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศที่มีคุณภาพ1.2 ปรับระบบความคิดที่ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา/ล่วงละเมิดทางเพศและลดมายาคติของสังคม และ 1.3 สร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย
กลยุทธที่ 2 ปรับปรุงระบบงานเพื่อสร้างความเป็นธรรม โดยมีเป้าหมาย 2.1 ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรและเป็นธรรม 2.2 ปรับพฤติกรรมผู้กระทำความผิดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับมาตรการทางวินัย กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยมีเป้าหมาย 3.1 ปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ 3.2 ปรับกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ และ3.3 มีมาตรการให้สามารถลงโทษทางวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ล่วงละเมิดทางเพศ

สุดท้ายนี้ อธิบดี จินตนา เน้นย้ำว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้ความสำคัญและพร้อมผลักดันให้เกิดแนวทางในการดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศต่อไป

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link
LINE Official: @linefamily
Twitter: twitter.com/pr_dwf
e-Library : http://library.dwf.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น