รองเลขา กพฐ. ย้ำการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา Active Learning - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รองเลขา กพฐ. ย้ำการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา Active Learningเมื่อวันที่  11 มิถุนายน 65 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แก่ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน และครูวิชาการ ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 โดยมี นายสมหมาย โมฆ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายประกิจ แฟมไธสง นายเพิ่มวุธ บุบผามาตะนัง และนายประธาน โพธิ์แท่น รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช กล่าวว่า สพฐ. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะการพัฒนาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยสิ่งที่ สพฐ. ได้ดำเนินการขณะนี้ นั่นคือ ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามแผนปฏิรูปประเทศ ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งบูรณาการตัวชี้วัด บูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ผ่านกระบวนการ Active Learning โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นและสำเร็จได้นั้น ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ จะต้องเป็นหลักในการขับเคลื่อนและการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย และเกิดสมรรถนะกับผู้เรียนที่สำคัญต่อคุณภาพการศึกษา

ด้าน นายสมหมาย โมฆรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กำหนดจัดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติฯในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ลงสู่ห้องเรียน พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการของแต่ละโรงเรียน ให้สามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในแบบที่หลากหลายซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 200 คน 


โดยแบ่งเป็น ผู้บริหารการศึกษาและทีมบริหารองค์กร จำนวน 14 คนผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 102 คน และครูวิชาการจำนวน 79 คน จาก 79 โรงเรียน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี ถือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร ทั้งในระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยเฉพาะนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และการติดตามการพาน้องกลับห้องเรียนอีกด้วย

ข่าว / นางสาววรางคณา ดอกกฐิน นักประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ภาพ / นายบริวัตร มัชฌิมา ครู รร.สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
นางสาวณิชาภัทร ครุฑวงษ์ ครู รร.พุทธวิมุติวิทยา
นางสาวสมิตา เมืองเกษม ครู รร.บ้านนามกุย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น