พก.เสนอร่างแผนฯกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พก.เสนอร่างแผนฯกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี

เมื่อวันนี้ 17 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พก. รวมถึงศูนย์บริการคนพิการจังหวัด เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting  

นางสาวสราญภัทรฯ กล่าวว่า ความสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้รวบรวมและถ่ายทอดหลักการของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ อนุสัญญา พันธกรณีระหว่างประเทศ  รวมถึงแผนฉบับดังกล่าวยังได้รวบรวมเจตจำนงค์และความประสงค์ของผู้ขับเคลื่อนแผนในการจะดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอีกระยะ 5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ผู้มีส่วนร่วมได้ร่วมกันยกร่างแผนฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ยกร่างสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมนำเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการประกาศใช้ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ตลอดจนการขจัดการเลือกปฏิบัติ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวก สู่ภาคการปฏิบัติจริงให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม


ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณทีมวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนภาคีเครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้บริหาร บุคลากรกรม รวมถึงศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมในวันนี้ กลายเป็นจิ๊กซอหนึ่ง ในภาพความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์ จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ได้จัดทำขึ้น ต่อไป นางสาวสราญภัทร กล่าวในตอนท้ายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น