การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ผลตอบแทน 5,000-30,000 บาทต่อหน่วย ! - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ผลตอบแทน 5,000-30,000 บาทต่อหน่วย !

การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครผู้แนะนำลูกค้าขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศ จำนวน 104 โครงการ อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้น 5,000 – 30,000 บาทต่อหน่วย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นตัวแทนได้ที่ Line OA : @nha.thailand และ https://www.nha.co.th/salesassist/


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 49 ปีที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยกว่า 700,000 หน่วยทั่วประเทศ
รวมไปถึงการสรรค์สร้างกิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้อยู่อาศัย ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนรวมถึงผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบนโยบายเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนกลับมามีอาชีพและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัว และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมอบให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานอย่างเข้มข้น

 การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นักศึกษา กลุ่มเปราะบางทางสังคม (คนพิการ ผู้สูงอายุ พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้แนะนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติให้กับผู้ที่สนใจอยากมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อมาทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือทำสัญญาเช่าซื้อหน่วยอาคารว่างพร้อมขายโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ หรือซื้อเงินสด ผู้แนะนำลูกค้าจะได้รับค่าตอบแทนการขายในอัตรา 5,000 – 30,000 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

**** ตารางค่าตอบแทนการขาย ***

สำหรับผู้ที่สนใจเป็นผู้แนะนำลูกค้าฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (1.) สัญชาติไทย (2.) อายุ 15 ปีขึ้นไป (3.) ขึ้นทะเบียนกับการเคหะแห่งชาติ โดยหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้า ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

หรือสำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำลูกค้าจะต้องเข้ารับการอบรมด้านการขาย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะแจ้งวันและเวลาในการอบรมให้ทราบในภายหลัง

“การเป็นตัวแทนแนะนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เสริม สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว หรือเป็นเงินทุนที่จะนำไปต่อยอดอาชีพอื่น ๆ ได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเป็นตัวแทนได้ที่ Line OA : @nha.thailand และ https://www.nha.co.th/salesassist/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น