นายกฯ เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นายกฯ เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ..00

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองสกลนคร ส่งเสริมปศุสัตว์มูลค่าสูง ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 11.35 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร แหล่งความรู้ที่สําคัญในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถขยายผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริด้านปศุสัตว์ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ศึกษาและพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ไก่ดํา หมูดํา วัวดํา และกระต่ายดํา จนเป็นที่รู้จักกันว่า 4 ดํา มหัศจรรย์แห่งศูนย์ฯ ภูพาน ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงการพัฒนาวิจัยด้านปศุสัตว์ต่าง ๆ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ด้วยความสนใจ รวมถึงการพัฒนาวิจัยพันธุ์สัตว์ทั้ง 4 ชนิด โดยชื่นชมว่าเป็นการดำเนินการที่ดี และสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมปศุสัตว์มูลค่าสูง โดยการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

รวมทั้งรับทราบการดําเนินงานและการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อย่างครบวงจรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทั้งงานการศึกษา ทดลอง และค้นคว้า ได้แก่ งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ งานสาธิตและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง รวมทั้งงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ทั้งด้านประกอบเกษตรกรรม ตลอดจนอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว การส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแนะนำให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีเอกลักษณ์ดึงดูดน่าสนใจเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ซึ่งจะทำให้สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรียังได้พบปะทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยนายกฯ ย้ำว่า “อย่าท้อแท้ สู้ต่อไป” พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเกษตรกรที่มารับมอบพันธุ์สัตว์ ซึ่งผ่านการอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นที่ระลึกสำหรับเกษตรกรด้วย

สำหรับ 4 ดํา มหัศจรรย์แห่งศูนย์ฯ ภูพาน ซึ่งประกอบด้วย 1) ไก่ดำ เป็นการพัฒนาปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์ตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการ โดยเป็นการพัฒนาสายพันธุ์จนได้ไก่ดำ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ไก่ดำภูพาน 1 ขนสีดำ ไก่ดำภูพาน 2 ขนสีขาว ไก่ดำภูพาน 3 ขนสีเหลือง และไก่ดำภูพาน 4 ขนสีหวายดำ โดยยังคงมีเนื้อดำ หนังดำ และกระดูกดำ เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็วสามารถฟักไข่และเลี้ยงลูกได้เอง ทนทานต่อโรคระบาดปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 2) หมูดำภูพาน เป็นการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรตอบสนองต่ออาหารสัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้ดี ปัจจุบันพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยรู้จักกันในชื่อ “ภูพานคุโรบูตะ” 3) โคดำภูพาน มีลักษณะเด่นคือ ไขมันแทรกในมัดกล้ามเนื้อสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ทนทานต่อโรคระบาด และเป็นหนุ่ม เป็นสาวเร็ว ปัจจุบันได้ยกระดับสายเลือดโคพันธุ์วากิว ทาจิมะสูงถึงร้อยละ 96.09 ซึ่งในทางปรับปรุงพันธุ์ถือเป็นโคสายพันธุ์แท้ (Purebred Wagyu) และ 4) กระต่ายดำภูพาน มีลักษณะเด่นคือ การเลี้ยงการจัดการไม่ยุ่งยากใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย ทนทานต่อโรคระบาด ตัวใหญ่ให้เนื้อเยอะ อัตราการเจริญเติบโตดี ให้ลูกดกต้นทุนอาหารต่ำ เนื้อมีโปรตีนสูง รสชาติดี มีไขมันต่ำ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น