รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมปราบปรามค้ามนุษย์แบบถอนรากถอนโคน..00 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ย้ำบูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมปราบปรามค้ามนุษย์แบบถอนรากถอนโคน..00

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 65 เวลา 13.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้แทนหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวง พม. ทีม One Home พม. 20 จังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น 1-2 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นกระทรวงหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นของบุคลากร รวมทั้งเร่งรัดพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้ขบวนการค้ามนุษย์หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างปลอดภัยตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อีกทั้งพัฒนากระบวนการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยครั้งนี้ เป็นกรณีพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคลี่แผนปฏิบัติการฉบับที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งในอดีต มีจุดอ่อนที่ข้างบนรับทราบ แต่ข้างล่างไม่ชัดเจน จึงได้จัดประชุมฯ ให้ครบทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อไม่ให้มีช่องว่าง ให้ทุกคนได้ถอดบทเรียนว่า ที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้าง และให้ทุกคนได้รับความรู้ถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และถอดบทเรียน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งได้แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนากระบวนงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ รัฐบาลเอาจริงเอาจังจะปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างถอนรากถอนโคน ซึ่งตนได้ย้ำในที่ประชุมครั้งนี้ว่า การค้ามนุษย์คือปลายทาง ซึ่งต้นทาง ต้องไปดูความเข้มแข็งของครอบครัว ต้องไปดูที่วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการค้ามนุษย์ต้องมีความเป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทนและความเพียร ซึ่งนอกจากการค้ามนุษย์แล้ว ยังย้ำการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า เพราะถ้าไม่ยากจน คงไม่เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ แต่ขอให้ทุกคนตระหนักถึงกฎกติกา ทำความเข้าใจกับคู่มือที่มีอยู่แล้ว และทำให้ได้ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ทำงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (อพม.) รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การทำงานปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างถอนรากถอนโคนสำเร็จได้มากขึ้น

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น