ปลัด พม. หนุน สภาเด็กและเยาวชนฯ พัฒนาศักยภาพ เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบสังคม.....S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ปลัด พม. หนุน สภาเด็กและเยาวชนฯ พัฒนาศักยภาพ เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบสังคม.....S


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางสาวนดา บินร่อหีม ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมถึงคณะทำงานที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง ในขณะที่สัดส่วนประชากรสูงอายุยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อนาคตของประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตวัยแรงงานที่ขาดแคลน และภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรมเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม ล้วนมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ จึงจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในทุกมิติสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบัน


นายอนุกูล กล่าวว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ทั้งในมิติของบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม การสื่อสาร และการนำเสนอข้อมูลสาธารณะในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเพื่อสร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในการประสานภาคีเครือข่ายหน่วยงานและกลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า สภาเด็กและเยาวชน เป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ เขต กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ รวมจำนวน 8,778 แห่ง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในพื้นที่ในการประสานกลุ่มต่าง ๆ รวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเสนอต่อภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดตั้งการดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชน พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัยรักษาศีลธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และรู้จักพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติอย่างเข้มแข็งต่อไป
#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #สภาเด็กและเยาวชน #พม #ดย #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น