“ก.พม.” เตรียม มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ “วราวุธ” เผย ตั้งเป้า ขยายผลทั่วประเทศ ในปีงบฯ 68 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

“ก.พม.” เตรียม มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ “วราวุธ” เผย ตั้งเป้า ขยายผลทั่วประเทศ ในปีงบฯ 68


เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ให้ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 35 คน ซึ่งมาจากพื้นที่นำร่องโครงการ 19 พื้นที่ 12 จังหวัด กระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในชุมชน ผ่านการปฏิบัติงานของผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ (Wellbeing and Life Protector) ในการทำหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับผู้สูงอายุ รวมถึงรองรับเป้าหมายสำคัญของประเด็นหลักในการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะที่ดีในกรอบของสหประชาชาติ (UN Decade of Healthy Ageing) ได้แก่ การสร้างเจตคติที่ดีของคนต่างวัย การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ การจัดบริการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ และการเข้าถึงการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุ

นายวราวุธ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) งานแผนดำเนินโครงการในพื้นที่นำร่อง จำนวน 19 พื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี สิงห์บุรี สกลนคร อุบลราชธานี สงขลา และปัตตานี โดยมีผู้ผ่านการอบรม 240 ชั่วโมง ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกงาน เป็นผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 35 คน โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 เป็นต้นไป อีกทั้งได้ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2568 จะขยายผลให้ครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ 152 พื้นที่ ใน 76 จังหวัด และมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ จำนวน 304 คน โดยคาดว่าจะมีผู้สูงอายุได้รับการดูแลและคุ้มครองทางสังคม จำนวนทั้งสิ้น 247,760 คน นับเป็นกลไกสำคัญในการปกป้อง คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ #พม. #ผู้สูงอายุ #ผู้บริบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น