วธ. จัดวิสาขบูชา 67 ทั่วประเทศ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนใช้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วธ. จัดวิสาขบูชา 67 ทั่วประเทศ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนใช้หลักธรรมสืบสานพระพุทธศาสนา


เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตุดุสิต กรุงเทพมหานคร


นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา โดยส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีพิธีสรงน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนคุณธรรม ได้แก่ การสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู น้ำสมุนไพร จากโรงเรียนวัดสุทัศน์ มะม่วงน้ำปลาหวาน จากสภาวัฒนธรรมเขตปทุมวัน ผัดไทย ผัดหมี่ลุงแดง ส้มตำโคราช จากศพอ.วัดพระเชตุพน ขนมจีนน้ำเงี้ยว จากวัดประยุรวงศาวาส ขนมฝรั่งกุฎีจีน จากชุมชนย่านกะดีจีน ขนมไทย จากชุมชนย่านกะดีจีน ขนมเบื้องโบราณ จากชุมชนวัดปากน้ำภาษีเจริญ ขนมครก จากชุมชนวัดยานนาวา เต้าฮวยฟรุตสลัด เครื่องดื่ม จากชุมชนวังทองหลาง และไส้กรอกอีสาน จากชุมชนวังทองหลาง และในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด บูรณาการการจัดกิจกรรม 


โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ สืบสานเทศกาล ประเพณี และวัฒนธรรม นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จัดโครงการจัดงานสัปดาห์ “วิสาขบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา” ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำมิติด้านศาสนาและวัฒนธรรมมาเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านไทย – ลาว และเมื่อวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับวัดประยุรวงศาวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ คณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก (ICDV) และคณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) จัดงานวิสาขบูชานานาชาติ วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19 ในนามรัฐบาล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนพึงน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยการประกอบพิธรกรรมทางศาสนา ยึดมั่นรักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น