สรพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “Shared Vision การทํางานเครือข่าย” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยระบบ Membership ปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ “Shared Vision การทํางานเครือข่าย” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยระบบ Membership ปี 2567


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติ “Shared Vision การทํางานเครือข่าย” ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยระบบ Membership ปี 2567 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online โดยมีผู้บริหาร สรพ. ดร.บรรจง จําปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล , นางวราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม , ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย เข้าร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ. หญิงมลฤดี โภคศิริ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร และนางอังคณา คงโพธิ์น้อย โรงพยาบาลจัตุรัส เครือข่าย สสจ.ชัยภูมิ นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนการทำงานด้านคุณภาพในพื้นที่รูปแบบเครือข่ายด้วยระบบ Membership ที่ผ่านมาสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ สื่อสาร ทิศทาง นโยบายการดําเนินงานของสถาบัน สร้างความเข้าใจในเรื่องระเบียบฯ หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล ร่วมกันกําหนดเป้าหมายการดําเนินการ และแผนการดําเนินการในเครือข่ายร่วมกัน และสามารถนําโอกาสพัฒนา ไปกําหนดวางแผนในการพัฒนาเครือข่่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีบุคลากรของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ ผู้จัดการเครือข่าย , ผู้ประสานงานสสจ. , ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ ที่ปรึกษาเครือข่าย จํานวน 21 เครือข่าย มากกว่า 197 คน ในการเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายในครั้งนี้ นอกจากนี้การเข้าร่วมเป็น Membership จะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การมีที่ปรึกษาประจำพื้นที่ การส่งเสริมความรู้และทักษะให้ทีมพี่เลี้ยงคุณภาพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น