พม.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม.พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่เครือข่ายด้านผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง...D


ณ ห้องประชุมธนารมย์ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีนางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน และเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่


นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และผู้สูงอายุมีแนวโน้มว่าจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง และจะเป็นสังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอดในปี พ.ศ. 2574 การเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนี้ ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องวางแผนรับมือทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนเตรียมการในด้านสวัสดิการบริการ และสร้างหลักประกันต่างๆ เพื่อรองรับ ประชากรสูงอายุในอนาคต
นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา นำโดย นางสาวพีรญา นพรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เลือกจังหวัดตรังเป็นพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานคลังปัญญา ภูมิปัญญา ชมรมผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุ เพิ่มบทบาทและบูรณาการการทำงานกับองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ และส่งเสริม ความร่วมมือเครือข่าย รวมทั้งขับเคลื่อนบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กร ภาคธุรกิจ/เอกชน อาสาสมัคร ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนของตนเอง อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้สูงอายุจังหวัดนางสาวโสพิญฐ์ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมในวันนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และเทคนิคจากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกิจกรรมเพ้นท์ผ้าด้วยยางจากใบไม้ โดยไม่ต้องใช้สีเคมี ไม่ต้องมีขั้นตอนยุ่งยากก็สามารถออกแบบลายผ้าด้วยใบไม้ธรรมชาติรังสรรค์ลวดลายออกมาได้อย่างสวยงาม โดยใช้เพียงแค่ใบไม้สัก ค้อน และถุงพลาสติกรอง/ปิดเวลาทุบใบไม้ลงบนเสื้อ สามารถเอาเสื้อเก่ามาทำลายใหม่เพียงตัวเดียวในโลกตามลายที่แต่ละคนออกแบบได้เอง นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธนิทรรศการโชว์ผบิตภัณฑ์ต่างๆโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุอีกมากมาย ที่เด็กเยาวชนคนรุ่นหลังสามารถตักตวงความรู้แล้วนำไปค่อยอดประกอบการตลาดสร้างรายได้ใหม่ทางออนไลน์ได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ พม.ขอเชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แอดไลน์ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น