ครบรอบ 34 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ครบรอบ 34 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 66 เวลา 09.00 น. : รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ครบรอบ 34 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณและจิตอาสา มอบโล่แก่บุคลากรดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม


รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้มีความเจริญก้าวหน้า ตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพิ่มศักยภาพการให้บริการในด้านการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่ได้มีการพัฒนาขยายการให้บริการในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคเงินและสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลด้วยดีตลอดมา


โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2532 จุดประสงค์เพื่อให้บริการ ตรวจรักษาแก่ประชาชน ในพื้นที่เขตหนองแขม บางบอน รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงพยาบาล มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพให้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ สามารถรองรับและให้บริการประชาชน ที่มีโรคซับซ้อนในทุกสาขาโรคและนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบ U App หมอ กทม. มาใช้เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงบริการ Smart OPD ,telemedicine และระบบ E refer มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ตลอดระยะเวลา 34 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกระดับทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงได้ ปัจจุบันผู้มารับบริการมากกว่าร้อยละ 60 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ โดยผู้ป่วย 1 ราย จะมีหลายโรค ทำให้มีผลต่อการรอตรวจที่นานขึ้น เกิดความแออัดในโรงพยาบาล ประกอบกับผู้มีอุปการคุณ ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล โดยการบริจาคที่ดิน จำนวน 3 ไร่ ให้แก่โรงพยาบาล เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู จึงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูบนที่ดินที่ได้รับบริจาค เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ อีกทั้งในอนาคตอันใกล้นี้โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ได้ขอจัดสรรงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในการก่อสร้างอาคาร 4 อาคาร เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรองรับผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อนมากขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้มารับบริการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น