พม. ร่วมประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พร้อมหนุนสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. ร่วมประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พร้อมหนุนสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม...D


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (AMMSWD Minister of Thailand) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 11 (11th ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development : 11th AMMSWD Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 7 (7th ASEAN Plus Three Ministerial Meeting on Social Welfare and Development: 7th AMMSWD+3Meeting) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Video Conference


นายจุติ กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 11 (11th AMMSWD Meeting) โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในฐานะประธาน AMMSWD และประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กล่าวรายงานผลความคืบหน้าและความสำเร็จที่สำคัญในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) และ ACWC ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ในขณะที่ การประชุม AMMSWD+3 โดยประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่น ในฐานะประธานร่วมของการประชุม AMMSWD+3 ได้กล่าวรายงานผลการหารือที่สำคัญในการประชุม SOMSWD+3 และความคืบหน้าของความร่วมมือกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา โดยเฉพาะการสนับสนุนการดำเนินการตาม 1) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม 2) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน 3) แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568: การบูรณาการสิทธิคนพิการ 4) กรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการมิติเพศภาวะอาเซียน และ 5) กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน


นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสาขา SOMSWD ที่เกิดขึ้นในการประชุมต่าง ๆ ของอาเซียน โดยจะสนับสนุนการดำเนินการตาม 1) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม 2) ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุ: การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน และ 3) แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568: การบูรณาการสิทธิคนพิการโดย ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำว่าภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมฯ ในเรื่อง “การเร่งรัดการนำเจตจำนงของอาเซียนด้านความเสมอภาคทางเพศไปสู่การปฏิบัติผ่านการบูรณาการมิติเพศสภาวะและการมีส่วนร่วมทางสังคม” ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเสริมพลังแก่สตรีในทุกระดับ อาทิ การส่งเสริมการลาเพื่อการทำหน้าที่ผู้ปกครองของผู้ชาย การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในทุกจังหวัด ตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมสวัสดิการของแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างรอบด้าน อีกทั้งการประกันการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น