พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ ลาซาด้า อบรมหลักสูตร Senior Entrepreneur ผู้ประกอบการวัยเก๋า - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จับมือ ลาซาด้า อบรมหลักสูตร Senior Entrepreneur ผู้ประกอบการวัยเก๋า


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ “ติดปีกทักษะดิจิทัล ต่อยอดธุรกิจออนไลน์” หลักสูตร Senior Entrepreneur ผู้ประกอบการวัยเก๋า ให้กับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมประชาบดีชั้น 19 A กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยพันโทหญิง ดร. ธมกร ศุภธนรังสี รองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ จากบริษัท ลาซาด้า จำกัด และคุณพุทธกร ถาวรสุสิน วิทยากรจากบริษัท ลาซาด้า จำกัด


นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคมและสาธารณสุข ปัญหาสำคัญที่จะตามมาคือปัญหาภาระพึ่งพิงทางสังคมของผู้สูงวัย (Social Dependency) รายงานจากสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงวัยต่อวัยแรงงานจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7% เป็น 56.2% ซึ่งทำให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม จึงต้องร่วมมือขับเคลื่อน และสร้างสมดุลทั้งในระดับบุคคล สถาบันครอบครัว องค์รวมทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบโครงสร้างต่างๆ โดยการสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้สูงอายุและเครือข่ายที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุ ในการส่งเสริม การขับเคลื่อนงาน การระดมทรัพยากรในการจัดสรรสวัสดิการที่จำเป็น การส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ การสนับสนุนให้มีการนำทักษะและประสบการณ์ของผู้สูงอายุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการจัดหางานที่เหมาะสม เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการหารายได้ ยกระดับผลิตภาพของแรงงานในระยะยาว และมุ่งมั่นจะปิดช่องว่างดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยในประเทศไทย


กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการมีรายได้ของผู้สูงอายุ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ“ติดปีกทักษะดิจิทัล ต่อธุรกิจออนไลน์”หลักสูตร Senior Entrepreneur ผู้ประกอบการวัยเก๋า เพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้ผู้สูงอายุด้วยการยกระดับทักษะดิจิทัล และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้พึ่งพาตนเองได้ท่ามกลางสภาวะการเข้าสู่สังคมสูงวัยและสังคมดิจิทัล รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการให้แก่ผู้สูงอายุและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสูงวัยด้วยองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งบริษัท ลาซาด้า จำกัด ที่เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพของผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง 


โดยการจัดทำหลักสูตรที่เสริมสร้างศัยภาพผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านระบบ E- Market การเสริมทักษะ พัฒนาผู้ประกอบการที่มีคุณภาพและมีช่องทางติดตามผลการดำเนินการของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้ 1) SME Nextformation และ E-commerce ที่ทุกคนต้องรู้ 2) Product Content เทคนิคการเล่าเรื่องสินค้าเพื่อการตลาด 3) การจัดการร้านค้าเบื้องต้น 4) เครื่องมือทางการตลาดพื้นฐาน ทั้งนี้การอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการ จำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านระบบ E- Market และมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน สามารถสร้างรายได้และดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น