ปั้นต้นแบบครูฝึกเทศกิจ เสริมสร้างภาวะผู้นำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระเบียบวินัย...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

ปั้นต้นแบบครูฝึกเทศกิจ เสริมสร้างภาวะผู้นำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านระเบียบวินัย...G

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเทศกิจสู่เส้นทางการเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ ณ ห้องฝึกอบรม อาคารฝึกอบรม 2 ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจ ดำเนินโครงการพัฒนาเทศกิจสู่เส้นทางการเป็นครูฝึกเทศกิจต้นแบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะด้านระเบียบวินัย ภาวะผู้นำ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองได้ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครได้อย่างถูกต้อง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจระดับชำนาญการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ระดับอาวุโส ระดับชำนาญงาน ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักเทศกิจ และฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต จำนวน 115 คน ดำเนินการฝึกอบรมแบบพักค้างตลอดหลักสูตร จำนวน 5 วัน 4 คืน ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหานคร สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบัติภาคสนาม อาทิ ภาวะผู้นำและการควบคุมสั่งการ การฝึกการตรวจตราความพร้อมตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าที่จะดำเนินการฝึกอบรมโดยอ้างอิงจากคู่มือแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าของเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะครูฝึกเทศกิจกรุงเทพมหานคร

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันภารกิจงานของเทศกิจกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบเมือง การดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการควบคุม ดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือศรัทธาและเป็นที่ยอมรับของประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสายงานเทศกิจ นอกจากต้องมีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว จำเป็นต้องมีระเบียบวินัย และบุคลิกภาพที่สง่างาม มีการแต่งกายที่เรียบร้อย สะอาดถูกต้องตามระเบียบ

“นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และการพัฒนาศักยภาพในการควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำการปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อเป็นต้นแบบให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนามาตรฐานด้านระเบียบวินัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรเทศกิจและกรุงเทพมหานครต่อไป” รองปลัดฯ ชาตรี กล่าวในตอนท้าย

ในการนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น