พม. ขับเคลื่อนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร รองรับการพัฒนาระบบ DIGITAL บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. ขับเคลื่อนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร รองรับการพัฒนาระบบ DIGITAL บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการสัมมนาเปิดโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวง พม. สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรกระทรวง พม. โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลกับความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งเป็นการสัมมนาในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีวิสัยทัศน์องค์กรในการมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต โดยมีพันธกิจที่ต้องการยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัล ดังนั้น การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรองรับการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยมีการเชื่อมโยงในส่วนของกระบวนการทำงาน ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ระบบงานสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจุบันและอนาคต จนก่อให้เกิดแผนกลยุทธ์ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับการผลักดันให้องค์กรดำเนินการตามนโยบายและวิทัศน์ขององค์กรที่กำหนดไว้ได้


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงร่วมกับ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยว่าจ้างให้ที่ปรึกษา บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกระทรวง พม. เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวง พม. ให้ครอบคลุมทั้งสถาปัตยกรรมปัจจุบัน อนาคต และแบบพิมพ์เขียวสถาปัตยกรรมองค์กรในมุมมองด้านการดําเนินงานและมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมองค์กรด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อการกำหนดแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เพื่อการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวง พม. สำหรับการนําไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาบริการรัฐที่ตอบโจทย์การใช้งานของประชาชนมากที่สุด และแนวทางการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อีกทั้งเพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมองค์กรแก่บุคลากรของกระทรวง พม. อีกด้วย
#ช่วย24ชั่วโมง#พม24ชม#ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad