ปลัด พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ปลัด พม. เปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” (Transformative solutions for inclusive development : the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการ โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ผู้แทนภาคีเครือข่ายคนพิการ อาสาสมัคร คนพิการ และครอบครัวคนพิการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น รวมจำนวน 800 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


นายอนุกูล กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์อันก่อให้เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ นำไปสู่การให้ความยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม ทั้งนี้ ปี 2565 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง พม. ขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดขอนแก่นมีคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัว จำนวน 65,824 คน วันนี้ กระทรวง พม. โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านคนพิการของจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม และเสมอภาค 


โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การอ่านสาส์นวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคนพิการ หน่วยงานองค์กรที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี 2565 และขอให้มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งในประกอบภารกิจต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น