กิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเคลื่อนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ เขตธนบุรี....G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเคลื่อนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ เขตธนบุรี....G

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางพันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน มอบนางชลธร ดวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 3 เข้าร่วมกิจกรรมผู้ตรวจการแผ่นดินเคลื่อนที่ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ เขตธนบุรี

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ช่วงเช้า
1. คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร และสักการะพระบรมรูปทรงม้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2. กิจกรรมรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทบาท อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ณ บริเวณวัดจันทารามวรวิหาร(วัดกลางตลาดพลู)
3. กิจกรรมเวทีเสวนากับผู้นำชุมชนเขตธนบุรีและกิจกรรมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง จากชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนวัดราชคฤห์
ช่วงบ่าย
– กิจกรรมเวทีรับฟังความคิดเห็นจากวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี ณ โรงเรียนวัดราชคฤห์
– เยี่ยมชุมชนกุฎีจีน ชมการทำขนมกุฎีจีน และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน
โดยมีนางสาวอัจฉรา จองสิทธิมหากุล
ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และ
ผู้บริหารของสำนักงานเขตธนบุรีและนางสาว
ชลธร ดวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 3 ให้การต้อนรับ รองศาตราจาร์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ และ นายทรงศัก สายเชื้อ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

#สำนักงานการพัฒนาชุมชน
#สำนักพัฒนาสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น