สรพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและมาตรฐาน HA สำหรับทีมนำ ภายใต้หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ผ่าน Zoom - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

สรพ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและมาตรฐาน HA สำหรับทีมนำ ภายใต้หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ผ่าน Zoom


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวคิดและมาตรฐาน HA สำหรับทีมนำ ภายใต้หลักสูตร PT046 HA journey for Quality Movement ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) พร้อมบรรยายหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ HA และแนวคิดสำคัญ” ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ สปสช. และนพ.ธีร์สุทธิ ปีตวิบลเสถียร รพ.หนองขาหย่าง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาทการนำกับการขับเคลื่อนระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาล” และ ดร.เอมอมร คำนุช และ อ.ไตรสุดา ไวตรวจโรค เป็นวิทยากรในหัวเรื่อง “การวิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile และกิจกรรมทบทวนบริบทองค์กร” และ พ.อ.หญิงมลฤดี โภคศิริ ผู้เยี่ยมสำรวจ และ อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนา เป็นวิทยากรในหัวเรื่อง การพัฒนา HA ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 และ12 กิจกรรมทบทวน และ เรียนรู้เรื่องระบบงานสำคัญ/ PCT/ RM ซึ่งการอบรมในครั้งจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทีมีการพัฒนาในระดับขั้น 0-2 ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ HA journey for Quality Movement ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ตามระดับขั้น รวมถึงการวิเคราะห์องค์กรผ่าน Hospital Profile และกิจกรรมทบทวนบริบทองค์กร สามารถวิเคราะห์ GAP ของการพัฒนา เชื่อมโยงกับมาตรฐาน HA ได้ และกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อยกระดับขั้นการพัฒนาคุณภาพได้ด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้มีโรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมจำนวน 23 แห่งไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น