ปรับโฉมใหม่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี พร้อมจัดสวัสดิการทางสังคม...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ปรับโฉมใหม่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี พร้อมจัดสวัสดิการทางสังคม...G


เมื่อวันที่ 4 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ณ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง

สำหรับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2528 โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อมามีการถ่ายโอนภารกิจให้กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาสังคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการตามภารกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ที่ผ่านมาอาคารและอุปกรณ์ภายในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา สำนักพัฒนาสังคม จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ระยะเวลา 215 วัน ปัจจุบันเลยกำหนดวันที่สิ้นสุดสัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน 4 วัน ผู้รับจ้างได้รับการงดเว้นค่าปรับ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2566 การดำเนินงานปรับปรุง ประกอบด้วย งานรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารบ้านอุ่นใจ ชั้นเดียว อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ ชั้นเดียว งานรื้อถอนปรับปรุงอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงาน 3 ชั้น อาคารอาชีวะบำบัด 2 ชั้น งานทาสีอาคารภายนอกและภายใน จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคารธาราบำบัด ชั้นเดียว อาคารแสงส่องหล้า ชั้นเดียว อาคารอเนกประสงค์ ชั้นเดียว งานครุภัณฑ์ เช่น ติดตั้งระบบปรับอากาศ ติดตั้งโต๊ะ ตู้ เตียงผู้ป่วย ปั๊มน้ำ ถังสำรองน้ำ งานระบบสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เช่น ทางลาด ราวจับ แผ่นปูพื้นกันลื่น โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เนื้องานที่เหลือ ได้แก่ ปลูกต้นไม้ด้านหลังอาคารอาชีวะบำบัดและอาคารธาราบำบัด และติดตั้งป้ายอาคารต่าง ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ 80%

ปัจจุบันศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจัดบริการในรูปแบบสโมสรผู้สูงอายุ (Day Center) ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาจิต กิจกรรมพัฒนาร่างกาย กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ศิลปะประดิษฐ์ การฝึกอาชีพ เปตอง รำไทเก๊ก ลีลาศ ดนตรีไทย ดนตรีสากล (ร้องเพลง) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพบปะพูดคุยกัน รวมถึงจัดบริการด้านกายภาพบำบัดและธาราบำบัด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้รับการพัฒนาทักษะดูแลตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนจัดบริการในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน (Day Service) กิจกรรมประจำวัน ได้แก่ การกระตุ้นกล้ามเนื้อ เช่น ฝึกการลุก เดิน นั่ง นอน การพัฒนาความจำ ได้แก่ วาดภาพ งานศิลปะ และกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ ออกกำลังกาย นันทนาการ นอกจากนี้ยังจัดบริการในรูปแบบบ้านพักฉุกเฉิน สำหรับผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแบบพักค้างระยะเวลา 15 วัน และส่งต่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ และกระตุ้นภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก ดังนี้ 1.ชาย-หญิง อายุ 55-59 ปี เป็นสมาชิกสมทบ 2.ชาย-หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสมาชิกสามัญ 3.มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด (พักอาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) 4.สมัครได้ที่ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง โดยใช้บัตรประชาชนในการสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2246 8662 หรือ Facebook : ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เดินตรวจความก้าวหน้าและความเรียบร้อยในการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารอาชีวะบำบัด อาคารธาราบำบัด อาคารแสงส่องหล้า อาคารอเนกประสงค์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงพื้นทางเดินให้ราบเรียบเสมอกัน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุที่มาใช้บริการ รวมถึงการติดตั้งป้ายชื่ออาคารและป้ายชื่อต่างๆ ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ในการนี้มี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

#สุขภาพดี
—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น