ปลัดมท.อบรม “Change for good MOI ONE” ปลุกเร้าชาวมหาดไทยทำงานแบบบูรณาการ เป็น ONE Team - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

ปลัดมท.อบรม “Change for good MOI ONE” ปลุกเร้าชาวมหาดไทยทำงานแบบบูรณาการ เป็น ONE Team

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66 เวลา 19.00 น. ที่ห้อง Warroom อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Work Shop MOI ONE กระทรวงมหาดไทย และบรรยายพิเศษหัวข้อ “Change for Good MOI ONE” ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย คณะวิทยากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในระดับกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รวม 100 คน ร่วมรับฟัง ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาชุมชนนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงการทำงานโดยนำนโยบายรัฐบาลมาประยุกต์สู่การปฏิบัติจึงมีระบบบริหารราชการที่มีความซับซ้อนและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารประเทศ ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 7 กรม ได้แก่ กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 6 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย อันมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน แต่ทว่า ด้วยบทบาทภารกิจเป็นภารกิจที่แตกต่างหลากหลายเป็นปัจเจกซึ่งกันและกันของกรมและรัฐวิสาหกิจที่มีสูงมาก แต่ด้วยเจตคติหรืออุดมการณ์หรือ Passion ของทุกหน่วยงานที่ยึดมั่นในคำว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ในทุกด้านทุกมิติ ทำให้การทำงานเชิงบูรณาการมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้ระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้

“ชาวมหาดไทยต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปลุกเร้า ช่วยกันกระตุ้นให้พี่น้องชาวมหาดไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ราชสีห์” ได้ช่วยกันคิด หันหน้ามาพูดคุยกันว่ามีหนทางในการที่เราจะสามารถช่วยกันระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนให้สามารถทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ทั้งในเรื่องของแผนงาน/โครงการ แนวคิดในการที่จะขับเคลื่อนงานในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนถึงเรื่องของทรัพยากรที่จะไปใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกับพี่น้องประชาชน และถ้าเราสามารถสะท้อนความคิดไปสู่การปฏิบัติในเรื่องของการประหยัดในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้น้อยลงได้ จะถือเป็นการทำให้หัวใจของการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยอุดมการณ์ของคนมหาดไทยที่มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ Passion ในการ “ทำสิ่งที่ดีให้กับสังคม ทำสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่คนในองค์กรเดียวกัน ในเรือลำเดียวกัน ต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อน นั่นคือ “แรงปรารถนา หรือ Passion” ที่มีตัวอย่างความสำเร็จ คือ การบริหารองค์กร บริษัท Kyocera โดย ดร.อินาโมริ คาซึโอะ ที่ท่านเป็นต้นแบบในการปลุกระดมพนักงานในบริษัท ปลุกเร้าจิตใจให้คนในองค์กรมีทัศนคติที่ดีในการทำสิ่งที่ดีให้กับองค์กร ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด มีความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ร่วมกันภายใต้ทัศนคติที่ดี นำมาสู่ความสำเร็จของธุรกิจ เช่นเดียวกัน กระทรวงมหาดไทย มีหัวใจหรือลูกค้า คือ “น้องประชาชน” เราทุกคนต้องเปิดใจในการที่จะช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกค้าในฐานะ “ผู้มีพระคุณ” อย่างคุ้มค่าที่สุดสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยกันทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่าง Impossible ก็จะเปลี่ยนเป็น I’m Possible ที่พวกเราทุกคนสามารถทำให้สำเร็จได้ ซึ่งการที่ทุกคนมาใช้ชีวิตร่วมกันในการอบรมที่จังหวัดนครนายกตลอด 3 วัน 2 คืนนี้ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวมหาดไทยทุกคนต่างมาด้วยความตั้งใจ ด้วยความมุ่งมั่นและอดทน ในการมาศึกษาและเรียนรู้เพื่อจะนำความรู้มาพัฒนาองค์กรของเราได้ โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง ทำหน้าที่ Coach ให้กับทุกคน จึงเปรียบศูนย์ฝึกอบรมนี้เสมือนเตาหลอมเหล็กที่จะหลอมรวมปัญญาของทุกคนที่มาช่วยกันต่อสู้ทำงานหนักเพื่อยังผลดีให้เกิดกับสถาบันหลักของชาติไทย อันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์จำนงหมายที่พระราชทานให้กับข้าราชบริพารและพวกเราทุกคนได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติราชการ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

“ขอฝากความหวังว่าพวกเราทุกคนจะลงมือทำทันทีเพื่อให้สังคมนี้ยั่งยืน ด้วยการสร้างเครือข่ายในระบบสังคมของเรา ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีและพัฒนาต่อยอดตามหลัก “บวร” “บรม” “ครบ” และทำให้เราทุกคนภาคภูมิใจว่าเราได้ทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นที่จะช่วยกันทำให้เกิดพลังของชาวมหาดไทย ให้เป็น “One Team” ที่จะเริ่มต้นคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่การวางแผนการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกับประเทศชาติของเรา ทั้งนี้ ไม่ว่าท่านจะเหลือเวลาทำงานมากหรือน้อยต่างกันอย่างไร แต่ขอให้ท่านเป็นไม้ขีดไฟที่จุดประกายท่ามกลางความมืดมิดและเป็นเสมือนแม่เหล็กที่จะดึงดูดให้คนที่เห็นประกายไฟจากตัวท่านให้โชติช่วงชัชวาล มารวมตัว มารวมใจ และมาร่วมในการที่จะขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่มีเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนและประเทศชาติของเราให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงแผนงานโครงการ/กิจกรรมของกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องไปในทิศทางของการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ซึ่งผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะทำให้กระทรวงมหาดไทยเกิดแผนบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ และเกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการบูรณาการแผนงานกระทรวงต่อไป โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อ.ชยดิษฐ์ อุตานุวัตน์ จากสถาบันทิวา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ระดมความเห็น เป็น Coach ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนงบประมาณตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad