รมว.พม. ย้ำศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทำงานแบบบูรณาการ ดึงภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาประชาชน...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

รมว.พม. ย้ำศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทำงานแบบบูรณาการ ดึงภาคีเครือข่ายแก้ไขปัญหาประชาชน...D

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ได้ประชุมกําหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมอำเภอนครไทย ปี 2566 ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารท้องถิ่น คณะทํางานศูนย์ช่วยเหลือสังคมอําเภอนครไทย ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่อำเภอนครไทย โดยให้เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยทำงานให้การช่วยเหลือดูแลร่วมกับภาคีเครือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ อพม. ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่
นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทั้งปัญหาความยากจน ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แม่เลี้ยงเดี่ยว เด็ก และเยาวชน การทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการภาครัฐ 100 เปอร์เซ็นต์ และปัญหาอื่นๆ จำเป็นต้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

#ช่วย24ชั่วโมง#ช่วย24ชม#พมช่วย24ชม#ข่าวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น