นายกฯกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 66 ดันงบประมาณลงระบบเศรษฐกิจตามเป้าร้อยละ 93 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

นายกฯกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 66 ดันงบประมาณลงระบบเศรษฐกิจตามเป้าร้อยละ 93

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสณรกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้เม็ดเงินงบประมาณส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามผลการเบิกจ่ายในภาพรวมอย่างใกล้ชิดและให้การกำชับกรณีที่เกิดความล่าช้า หรือต่ำกว่าเป้าหมาย

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.-ธ.ค. 2565) ภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 9.82 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.84 ของวงเงินงบประมาณรวม 3.185 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 1.16 (เป้าหมายร้อยละ 32) ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือแจ้งแล้วโดยเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายในอีก 3 ไตรมาสที่เหลือเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

“ปี 2566 สภาพัฒน์ประมาณการเศรษฐกิจเติบโตที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะต้องมีการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 93 งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และเศรษฐกิจปีนี้แม้จะมีสัญญาณบวกจากภาคการท่องเที่ยว แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจกระทบต่อการส่งออก ดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งเป็นปัจจัยภายในประเทศที่บริหารจัดการได้ให้เกิดผลบวกต่อเศรษฐกิจมากที่สุด”น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลางได้มีเวียนหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้หน่วยรับงบประมาณทุกหน่วยงานทราบ ซึ่งมีทั้งแนวทางการเร่งรัดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ 2565 การเบิกจ่ายงบปี 2566 มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางแก่หน่วยงานให้ดำเนินการสอดคล้องกัน โดยตั้งเป้าหมายรวมทั้งปีเบิกจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 93 แยกเป็นการเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่1-4 ที่ ร้อยละ 32 ร้อยละ 20 ร้อยละ 23 และร้อยละ 18 ตามลำดับ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ตามที่สำนักงบได้ออกแนวทางอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงาน ให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน พร้อมกับเผยแพร่ผลการเบิกจ่ายในทุกสัปดาห์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad