พม. ผนึกกำลังภาคเอกชน พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. ผนึกกำลังภาคเอกชน พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 ใช้ชีวิตโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 เวลา 15.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานงานแถลงข่าวความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่พลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และนางสาวพิมลรัตน์  รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ 

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสถานรองรับให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์  การส่งเสริมด้านการศึกษา การสร้างอาชีพ และการพัฒนาทักษะชีวิตในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานรองรับสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ภายใต้ครอบครัวอุปการะและชุมชนวัฒนธรรม โครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สานฝันสู่อาชีพ” และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ “ต้นทุนชีวิตพิชิตฝันด้านอาชีพ” เป็นต้น 

สำหรับปี 2566 กระทรวง พม. โดย ดย. ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Digital Literacy) โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. และสภาเด็กและเยาวชน อีกทั้งสนับสนุนบทเรียนออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลของกระทรวง พม. (E - Library)  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2566 ที่มีวันเด็กแห่งชาติ อีกทั้งจะได้ขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปนายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภารกิจของสังคมคือพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีอนาคต ถ้าอนาคตเข้มแข็ง ประเทศไทยจะเข้มแข็งด้วย กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณพันธมิตรเครือ CP และ CPF ที่ร่วมทำงานด้วยกันมาโดยตลอด  ทำให้เห็นความแตกต่างของการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ในมิติของคุณภาพที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราทำในเรื่องมิติของความฉลาด 10 ด้าน (10 Q)  และการพัฒนาทุนมนุษย์  เราเชื่อมั่นว่าโครงการที่มีส่วนร่วมของหลายหน่วยงานที่มาบูรณาการร่วมกัน จะสามารถทำให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่มีความพร้อมในหลายมิติ  ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. กับ CPF ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกาส โดยเราจะทำอย่างต่อเนื่องและพัฒนาสู่เชิงคุณภาพ และจะขยายความร่วมมือไปยังกระทรวงต่างๆ และภาคีเครือข่ายที่ต้องการเห็นว่าประเทศไทยนั้นจะยิ่งใหญ่ด้วยอนาคตของเยาวชนไทยนางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า การพัฒนาทุนมนุษย์ของกระทรวง พม. ถือว่าตอบโจทย์ตามนโยบาย CPF  คือ ปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะต้องก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร สำหรับความร่วมมือกับกระทรวง พม. วันนี้ ถือเป็นของขวัญให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ทั้งนี้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวง พม. ได้เลือกเครือ CP และ CPF ร่วมเป็น Partner เราจะพยายามพัฒนาโครงการนี้ให้สามารถต่อยอดพัฒนาไประดับประเทศ และตระหนักดีว่า กระทรวง พม. มีการตั้งสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นต้นแบบของเด็กและเยาวชนในสังคม โดยเราจะจัดอบรมแบบ Workshop จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เป็นต้นแบบและกระจายความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในสังคม ได้รู้จักการพัฒนาต่อยอด การใช้สื่อที่ถูกวิธี และรู้วิธีแยกแยะว่าข้อมูลจริงหรือเท็จ ไม่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ อีกทั้งยังนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อและประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วย

#ช่วย24ชั่วโมง#ช่วย24ชม#พมช่วย24ชม#ข่าวพม.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น