ปลัดมท. ติวเข้มคณะทำงาน Change for Good ย้ำเป้าหมาย"บำบัดทุกข์บำรุงสุข"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระปณิธานของในหลวง ร.10 มาประยุกต์ใช้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลัดมท. ติวเข้มคณะทำงาน Change for Good ย้ำเป้าหมาย"บำบัดทุกข์บำรุงสุข"น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระปณิธานของในหลวง ร.10 มาประยุกต์ใช้


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ: คณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตร "ผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ และผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก 


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่เต็มใจเเละตั้งใจมาร่วมกัน Change for Good เพื่อส่วนรวม ซึ่งคนที่เป็นคณะทำงานชุดนี้ ไม่ได้มีเเค่งานประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ (Routine Jobs) เพียงอย่างเดียว เเต่จะต้องได้รับภารกิจพิเศษ (Extra jobs) ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อส่วนรวมเเละยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ถือเป็นโอกาสที่ดีในวาระครบรอบการก่อตั้งกระทรวงมหาดไทย 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน คนที่จะมา Change for Good จะต้องมีเป้าหมายเพื่อช่วยกัน บำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อพี่น้องประชาชน เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) มีใจกล้าหาญ (Brave heart) กล้าที่จะทำกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ซึ่งจะต้องอาศัย องค์ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติที่ดี (Attitude) ความสามารถ (Ability) และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีอุดมการณ์หรือ มี Passion ในการทำงานเพื่อส่วนรวม เป้าหมายในการ Change for Good จึงจะประสบความสำเร็จ


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า สรรพสิ่งในโลกมันดีและมีความสมดุลอยู่เเล้ว แต่มนุษย์เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียสมดุล วันนี้เราจึงมาช่วยกันคิดมาช่วยเเก้ปัญหา เพื่อที่จะช่วยกันรักษาโลกที่มีเพียงใบเดียวของเรา (Save the only planet) ของเรา ตามที่พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในเวที UNFCCC ที่เมืองกลาสโกลว์ ประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งปัญหาสภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากมนุษย์ ดังนั้น จะต้องตั้งคำถามว่าเมื่อรู้ปัญหาเเล้วจะทำอย่างไรให้ไม่เกิดปัญหานี้ นอกจากนี้ ปัญหาในปัจจุบันที่เป็นเรื่องใหญ่ คือ คนในองค์กรทำงานแบบหุ่นยนต์มากขึ้น คือ ทำงานตามคำสั่ง ทำตามหน้าที่ หรือตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชาชี้นิ้วสั่งก็เห็นชอบแล้วก็ทำตาม แต่ความจริงเเล้วไม่ใช่ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องคิดริ่เริ่มสิ่งที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงงานที่นอกเหนือจากงานที่ทำอยู่ "ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องทำให้ผู้บังคับบัญชา สั่งการหรือกระทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ" ซึ่งจะก่อให้เกิดสิ่งดี ๆ จึงขอให้ทุกคนต้องมีเป้าหมายชีวิตในการทำงานซึ่งจะก่อให้เกิด Passion เเละขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย Change for Good พร้อมกล่าวถึงบทกลอนของท่านวิญญู อังคณารักษ์ อดีตกลุ่มผู้นำ Young turks กระทรวงมหาดไทย ว่า "ต้องรอบรู้เรื่องราว สารพัด ต้องเร่งรัดกิจการงานทั้งหลาย ต้องริเริ่มหลายเเบบให้แยบคาย ทุ่มใจกายสุดชีวิตพิชิดงาน"


ด้านนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนเเปลงซึ่งนำไปสู่การสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการทำงาน การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าฝึกอบรม 46 คน ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ผู้นำรุ่นใหม่ ที่เป็นผู้แทน มาจากทุกกรม และทุกรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง มท. เพื่อมาเรียนรู้เตรียมการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในงานของกระทรวงมหาดไทย อันเป็นการบูรณาการงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าใจและขยายผลไปสู่การปฎิบัติได้ดีภายในองค์กร/ กรม ที่ตนสังกัด และสามารถประสานงานกันในภาพรวมได้ สร้างทีมกล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่การทำงานสอดรับสิ่งที่ประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะมีทั้งการ การบรรยาย การเเบ่งกลุ่มปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ และการถอดบทเรียน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ความยั่งยืนของสังคมเกิดจากคนในสังคมรู้จักแบ่งปัน ประเทศไทยโชคดีที่มีขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานให้คนไทย สิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเรา คนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันคิดว่า ทำอย่างไรจะทำให้เกิดชุมชนหมู่บ้านในฝัน หรือหมู่บ้านเเห่งความสุขได้อย่างไร ซึ่งคณะทำงาน Change for Good มีหน้าที่ทำให้คนในชาติมีความรู้ ความเข้าใจ ว่าความมั่นคงของชีวิตอยู่ที่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ดังภาพฝีพระหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พสกนิกรชาวไทยทั้ง 4 ภาพ และโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังที่พระราชทานให้กรมราชทัณฑ์ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ว่า "จะสืบสาน รักษา เเละต่อยอด" และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบรมชนกนาถของพระองค์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ดังนั้น หากคนไทยสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นรูปธรรม จะเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนาชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง รวมถึงนำหลัก บวร (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) บรม (บ้าน โรงเรียน/ราชการ มัสยิด) และครบ (โบสถ์คริสต์ โรงเรียน/ราชการ บ้าน) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน หมู่บ้าน และเกิดความเจริญแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น