พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงานวันสตรีสากลประจำปี 2565  เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาของการต่อสู้ของสตรีผู้ใช้แรงงาน ที่กว่าจะได้มาซึ่งโอกาส ในการก้าวไปสู่ความเสมอภาค ความยุติธรรม และการไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน จนถึงในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า สตรีเป็นพลังสำคัญที่เคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ชาย ในการสร้างสรรค์ความเจริญ ให้กับสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตระหนักถึงความสำคัญ ของวันสตรีสากล จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสร้างพลังใจให้กับสตรีในการร่วมพัฒนาสังคมสืบไป

ในปี 2565  กิจกรรมวันสตรีสากลจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรี ร่วมตัดสินใจ ลดผลกระทบภัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยในส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัด จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกจังหวัด และในส่วนกลางได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิสตรี รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศจากทั่วประเทศ จำนวน 16  สาขา เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ โดยมีสตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 57  รางวัล

พิธีเปิดงานฯ วันอังคารที่ 8  มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 2 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

09.00 น. ลงทะเบียน

09.30 - 11.00 น. เสวนาในหัวข้อ “พลังสตรีกับการจัดการภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โดย 1. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

2. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. ผู้แทน UN Women

4. ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

5. ผู้แทนภาคธุรกิจ

14.30 - 14.40 น. การนำเสนอวีดิทัศน์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 

14.40 - 15.30 น. กล่าวรายงาน โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

- พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565  จำนวน 6  ชุด พร้อมถ่ายภาพหมู่ - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อธิบดีกรมสุขภาพจิต สตรีผู้เสียสละเพื่อสังคม - ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 ชุด - นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตัวแทนกล่าวแสดงพลังสตรีในการขับเคลื่อนงานด้านสังคม - เสร็จพิธี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น