รมว.เฮ้ง รับฟังข้อเสนอแนะ 9 สมาคมฯ แก้ปัญหานำเข้าแรงงานต่างด้าว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รมว.เฮ้ง รับฟังข้อเสนอแนะ 9 สมาคมฯ แก้ปัญหานำเข้าแรงงานต่างด้าว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย


ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน โดยชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) และเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน ถึงแนวทางการดำเนินการตามมติครม.ในวาระต่าง ๆ อาทิ มติครม.เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64 และมติครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 64 แนวทางการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างตาม MOU แนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ที่ครบวาระการจ้างงานในปี 65 และแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงาน ตามมาตรา 64 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ และเพื่อให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายประเทศไทย ได้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้อง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ไม่ต้องหลบซ่อน และได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่พึงมี

“พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ตั้งมั่นให้ประเทศไทยบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย ควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นายจ้าง/สถานประกอบการถึงแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการใช้แรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย ขจัดต้นตอปัญหาการค้ามนุษย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดำเนินการด้านการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลาย ได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการแรงงาน 3 สัญชาติ ดังนี้
1.การนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเปิดให้นายจ้างที่มีความพร้อมยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (Demand) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีการยื่นคำร้องขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ (Demand) แล้ว จำนวน 1,813 คำร้อง ต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวน 113,717 คน

2.การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี 65 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 จำนวน 106,580 คน สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
3.การนำแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และเมียนมาเข้ามาทำงานตามมาตรา 64 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน 9 จังหวัด โดยเริ่มนำร่องในจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแรก ตั้งแต่เปิดประเทศวันที่ 1 ธ.ค. 64 และนำแนวทางดังกล่าวมาใช้ในในพื้นที่ 8 จังหวัด แบ่งเป็น สัญชาติกัมพูชา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว และตราด สัญชาติเมียนมา ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น