สมาชิกโคกหนองนาจังหวัดตาก ร่วมแรงร่วมใจ “กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำแบบคนจน” ขุดคลองไส้ไก่ กักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ สมาชิกโคกหนองนาจังหวัดตาก ร่วมแรงร่วมใจ “กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำแบบคนจน” ขุดคลในพื้นที่หมู่ 8 องไส้ไก่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สมาชิกโคกหนองนาจังหวัดตาก ร่วมแรงร่วมใจ “กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำแบบคนจน” ขุดคลองไส้ไก่ กักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ สมาชิกโคกหนองนาจังหวัดตาก ร่วมแรงร่วมใจ “กิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำแบบคนจน” ขุดคลในพื้นที่หมู่ 8 องไส้ไก่


เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 65 ที่พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สมาชิกโคกหนองนาในพื้นที่จังหวัดตากร่วมกันจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในที่ดินแปลงของนายศรุต คงเกียรติคีรี หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก “กิจกรรมขุดคลองไส้ไก่” เพื่อกักเก็บน้ำสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ โดยมี นายรัฐชัย คงเกียรติคีรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก นายวิทยา พันธุ์ปัญญากรกุล ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา พร้อมด้วยสมาชิกโคกหนองนาจากอำเภอแม่ระมาด ท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรม


นายศรุต คงเกียรติคีรี กล่าวด้วยความตื้นตันใจว่า ภายหลังจากที่ตนได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” บ้านพะกอยวา ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตาก ในพื้นที่โครงการหลวงเลอตอ เมื่อวันที่ 23-27 ก.ย. 64 ทำให้ได้เรียนรู้หลักทฤษฎีในการปรับปรุงพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น และยังได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสิ่งที่สำคัญ คือ การได้สร้างเครือข่ายจากอำเภอต่าง ๆ ทำให้มีภาคีเครือข่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งในวันนี้ เพื่อนสมาชิกโคก หนอง นา จากอำเภอแม่ระมาด ท่าสองยาง และอำเภอแม่สอด มาช่วยกันทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ขุดคลองไส้ไก่ ในพื้นที่ของตน ในลักษณะแบบคนจน นั่นคือ ใช้ชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม วัฒนธรรมดั้งเดิมตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ พรรคพวกเพื่อนฝูงมาช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ มาช่วยกันขุดคลองไส้ไก่ ด้วยพลังความสามัคคี และหลังจากนี้ พื้นที่ของตนก็จะมีที่สำหรับกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดี และจะได้นำความรู้ที่ได้ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาการทำเกษตรมาต่อยอดทำในแปลงของตนต่อไป และหลังจากนี้ จะได้ไปช่วยเพื่อนสมาชิกโคก หนอง นา ในพื้นที่อื่น ๆ ทำกิจกรรมในลักษณะนี้อีก เพราะนอกจากจะทำให้ได้ทบทวนความรู้แล้ว ยังทำให้เกิดเครือข่ายที่เหนียวแน่น และเกิดความสุขอย่างยั่งยืนอีกด้วย”

นายประจวบ เจนนัดที ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก กล่าวว่า การเอามื้อสามัคคี เป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การห่มดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ การบำรุงดิน การปลูกสมุนไพร การปลูกหญ้าแฝก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ (สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน กินหัว) จบกิจกรรมด้วยการท่องคาถา “เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช” และการเก็บอุปกรณ์ เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติ ก็จะแบ่งปันร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งในวันนี้ เป็นการทำกิจกรรมกิจกรรมขุดคลองไส้ไก่ โดยใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแปลงของนายประจวบ เจนนัดที จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคีของสมาชิกจากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก ภายหลังจากสมาชิกฯ ได้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักกสิกรรมธรรมชาติ” บ้านพะกอยวา ตามโครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดตาก ซึ่งหลังจากนี้ จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จะได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้หลักแนวทางที่ทำให้ไปสู่ความยั่งยืนในชีวิต ก่อให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน อันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad