กสร. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ประจำปี 63 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

กสร. คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ประจำปี 63


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คว้ารางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประเภทรางวัลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับดี ตอกย้ำความสำเร็จด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงานมีความต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของส่วนราชการให้เป็นเลิศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรมบัญชีกลางที่มอบรางวัลให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศ ถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน ที่ กสร. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง ระดับดี ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลังทุกคนปฏิบัติงานตามระเบียบและแบบแผนของทางราชการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ถือเป็นรางวัลใหญ่ของเจ้าหน้าที่กรมทุกคนที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติที่คณะกรรมการกรมบัญชีกลางมอบให้ในวันที่ 7 ก.พ. 65 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้ขององค์กรภาครัฐที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น