ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี พร้อมเน้นย้ำ “ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีอย่างอเนกอนันต์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม.. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี พร้อมเน้นย้ำ “ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีอย่างอเนกอนันต์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม..


ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี พร้อมเน้นย้ำ “ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีอย่างอเนกอนันต์ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ให้แก่ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร ร่วมในพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ประกอบด้วย วิดีทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 1 - 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ยังคงสถิตในดวงใจของพสกนิกรตราบชั่วกาลนาน โดยได้ห้บุคลากรในมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใสังกัดขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนได้รับรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการนำสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th ไปเผยแพร่ผ่านส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรศาสนา หน่วยงานภาคเอกชน สมาคม ชมรม และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ผ่านสื่อในความรับผิดชอบ ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และหอกระจายข่าว ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอย่างแพร่หลาย โดยในวันนี้ เป็นการจัดพิธีมอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรีให้แก่ท่านอธิบดีทั้ง 6 กรม คือ กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐวิสาหกิจในสังกัดทั้ง 6 หน่วยงาน คือ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดได้รับรู้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนผู้รับบริการรวมถึงภาคีเครือข่ายต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาในสารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) จำนวน 17 ตอน 2) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) จำนวน 62 ตอน 3) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) จำนวน 10 ตอน 4) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) จำนวน 9 ตอน 5) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) จำนวน 10 ตอน 6) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จำนวน 21 ตอน 7) สารคดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จำนวน 13 ตอน 8) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จำนวน 12 ตอน 9) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) จำนวน 20 ตอน 10) สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) จำนวน 25 ตอน

“กระทรวงมหาดไทย น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนชาวไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด ดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 240 ปี พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกและความอยู่ดีกินดีของประชาชน การปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรม และนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยก่อการร้าย ภัยพิบัติ และภัยที่เกิดจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และดูแลปกป้องประชาชนด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาอย่างมิอาจประมาณได้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนแต่เคารพรักและเทิดทูนสถาบันมหาพระกษัตริย์โดยแท้จริง พวกเราในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงมีคุณูปการให้กับประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์มหาศาล ยังผลให้เกิดความเจริญงอกงาม ความเป็นเอกราช และความรุ่งเรืองของประเทศชาติมาจวบจนถึงทุกวันนี้ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อร่วมกันรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ จึงขอให้ทุกส่วนราชการและทุกหน่วยงานได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขยายผลในวงกว้างผ่านทุกช่องทางสื่อสารในความรับผิดชอบ และขอเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ โดยสามารถดาวน์โหลดสารคดีได้ทางเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย http://www.moi.go.th หรือสอบถามมาที่กระทรวงมหาดไทยทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2222-1141-55 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ขจรขจายขยายผลไปสู่พวกเราปวงพสกนิกรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

https://itech.moi.go.th/download/royalthai.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น