ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบนโยบายเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี กองอาสารักษาดินแดน ย้ำภารกิจปี 2565 มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความผาสุกของประเทศชาติ.. - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบนโยบายเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี กองอาสารักษาดินแดน ย้ำภารกิจปี 2565 มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความผาสุกของประเทศชาติ..


ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบนโยบายเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี กองอาสารักษาดินแดน ย้ำภารกิจปี 2565 มุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความผาสุกของประเทศชาติ และความสุขของประชาชน พร้อมมอบรางวัลสมาชิก อส. และกองร้อย อส. ดีเด่น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบ 68 ปี 10 ก.พ. 2565 ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกคนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2497 จึงถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน รวมถึงพระบรมราโชวาทในพิธีสวนสนามในคราวพิธีพระราชทานธงประจำกองอาสารักษาดินแดน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2497 ความว่า “ขอให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยพยายามฝึกสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจกิจการในหน้าที่ของตน ทั้งในส่วนตัวของบุคคล ของครอบครัว ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่ ตลอดจนชาติบ้านเมืองในที่สุด เพื่อได้มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน ที่จะช่วยป้องกันภัยอันตรายและรักษาความสงบในท้องถิ่นของตน ด้วยความองอาจ กล้าหาญ และชื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติบ้านเมือง และความเป็นเอกราชของเราจะได้วัฒนาถาวร”

นายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า ในการปฏิบัติภารกิจในปี 2565 นี้ กองอาสารักษาดินแดนได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างประโยชน์สูงสุด คือ ความผาสุกของประเทศชาติ และความสุขของประชาชน

ด้าน นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มอบสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบ 68 ปี ใจความตอนหนึ่งว่า "ขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่าน จงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เกิดประโยชน์กับประเทศชาติสืบไป"

นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กล่าวว่า กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้มีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่
- ด้านการป้องกันและปราบปราม รางวัลที่ 1 นายหมู่เอก เฉลิมศักดิ์ ทองแจ้ง รางวัลที่ 2 สมาชิกเอก ประพันธ์ศักดิ์ เป็นเสนาะ และสมาชิกตรี กิตติโชติ โพธินาม รางวัลที่ 3 นายหมู่ใหญ่ ถนอม นิลกระยา นายหมวดตรี สุคนธ์ ทอดทิ้ง และนายหมวดตรี ดวงเดช ไชยวรรณ์
- ด้านการพัฒนาฯ รางวัลที่ 1 นายหมู่ใหญ่ เป้ สหธราธิปโยธิน รางวัลที่ 2 นายหมู่ใหญ่ สมศักดิ์ เพ็งไช และนายหมวดตรี ถาวร แสนคำ รางวัลที่ 3 สมาชิกโท นวลหง เหมืองหม้อ นายหมู่ใหญ่ สุทธิรักษ์ อากาศเมฆ และนายหมู่ใหญ่ โยธิน สุกำ
- ประเภทกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด รางวัลที่ 2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ 1
- ประเภทกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ รางวัลที่ 1 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอชัยบุรีที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รางวัลที่ 2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะคาที่ 3 จังหวัดลำปาง กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองยโสธร 1 จังหวัดยโสธร กองร้อยมาตรฐาน กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอตะกั่วทุ่งที่ 3 จังหวัดพังงา กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอระแงะที่ 4 จังหวัดนราธิวาส และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงกลางที่ 10 จังหวัดน่าน
- ประเภทกองร้อยบังคับการและบริการ รางวัลที่ 2 กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยโสธร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น