พม.จัดพิธีมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. วราวุธ เปิด อบรม การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี..K - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พม.จัดพิธีมอบหมวก-ผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน แก่ ขรก.-จนท.พม. วราวุธ เปิด อบรม การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี..Kเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและเปิดการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ และผ่านระบบซูมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั่วประเทศนายวราวุธ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน โดยกระทรวง พม. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยบูรณาการภารกิจงานร่วมกับภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดเกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานเพื่อสังคม การสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาที่ดี มีความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ โดยยึดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพของกระทรวง พม.
นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า การรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และการฝึกอบรมการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี ในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ที่ให้เกียรติแก่กระทรวง พม. ในการเสริมสร้างความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก การเป็นจิตอาสาเพื่อประชาชน การประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวทางการเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน และร่วมสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการย้ำเตือนถึงเจตนารมณ์ของกระทรวง พม. ในการสร้างและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เป็นจิตอาสาพระราชทาน ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สนองต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สืบไป#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #จิตอาสาพระราชทาน #พม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น