สรพ. จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า HA 702 : Team Preparation for Advanced HA - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า HA 702 : Team Preparation for Advanced HA


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการอบรมหลักสูตร HA 702 : Team Preparation for Advanced HA ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจในแนวคิดพื้นฐานของ A-HA แนวคิดพื้นฐานของระบบการวัดและสามารถออกแบบการวัดผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร ออกแบบการวัด วิเคราะห์ ผลการดําเนินงานระดับองค์กร และระบบงานสําคัญขององค์กรได้ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง A-HA ได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการบรรยายจำนวนมาก ได้แก่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลผู้ทรงคุณวุฒิสรพ. , นพ.ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสรพ. , รอ.หญิง ปิ่นรัตน์ พันธ์มณี , อ.ผ่องพรรณ จันธนสมบัติ , อ.โกเมธ นาควรรณกิจ , ดร.นพ.สรรธวัช อัศวเรืองชัย , อ.กนกรัตน์ แสงอําไพ , นพ.สุรวุฒิ ลีฬหะกร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช , รศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อํานวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ ดร.แววดาว ทวีชัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิทยากร/ผู้เยี่ยมสำรวจ/ผู้บริหารองค์กรที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลจนได้รับการรับรองขั้นก้าวหน้า 


ทั้งนี้มีโรงพยาบาลที่มีเป้าหมายในการขอรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า ในปี 2567- 2570 เข้าร่วมการอบรมทั้งหมดจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ , โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช , โรงพยาบาลตากสิน , โรงพยาบาลยโสธร , โรงพยาบาลราชวิถี , โรงพยาบาลลําปาง , โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ , โรงพยาบาลหนองคาย และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีกระบวนการอบรมในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ โดยต้องเตรียมนำเอกสารสำคัญของโรงพยาบาล ได้แก่ Hospital Profile , KPI , SAR และแผนการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะการรับรองคุณภาพ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ การทำความเข้าใจมาตรฐาน เป้าหมายของมาตรฐาน การใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน แนวคิดหลักการ และการใช้ประโยชน์จาก Scoring Guideline รวมทั้งมาตรฐานสำคัญจำเป็นเพื่อความปลอดภัยที่คณะกรรมการกำหนดและการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้วิทยากรหลักสูตรจะช่วยเติมเต็มในเรื่องหลักเกณฑ์ แนวทางการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า การประเมินตนเอง การ score และการวัดผลการดำเนินงานองค์กรที่มีการวางแผนและการดำเนินงานต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น