รมว.พม. เผย ดึง 6 สถาบันอุดมศึกษา Upskill - Reskill คนพิการ จ้างงาน - สร้างอาชีพเพิ่ม ทดแทนแรงงานที่หายไป - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รมว.พม. เผย ดึง 6 สถาบันอุดมศึกษา Upskill - Reskill คนพิการ จ้างงาน - สร้างอาชีพเพิ่ม ทดแทนแรงงานที่หายไป


เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม - ฝึกงานคนพิการ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยสมาคมคนพิการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเครือข่าย ซึ่งล้วนแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมที่จะขยายผลและสนับสนุนคนพิการให้ก้าวไปสู่การมีศักยภาพ พร้อมที่จะทำงานมีรายได้ในการดำรงชีพอย่างยั่งยืน วันนี้ เป็นโอกาสอันดีที่จะเริ่มต้นนำร่องโครงการดังกล่าว โดยมีคนพิการ จำนวน 300 คน เข้าร่วม ซึ่งมหาวิทยาลัยทั้ง 6 สถาบัน ได้สำรวจความต้องการจ้างงานคนพิการในพื้นที่ แล้วนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรที่เหมาะสม โดยมุ่งเป้าหมาย คือ คนพิการที่เข้ารับการอบรม ฝึกทักษะแล้ว สถานประกอบการจะมั่นใจได้ว่า จะมีศักยภาพพร้อมทำงานได้ทันที สามารถรองรับการจ้างงานตามมาตรา 33 และยังมีหลักสูตรพิเศษที่ฝึกให้คนพิการ พร้อมเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 


นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการฯ นี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพของคนพิการผ่านการ Upskill และ Reskill สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน ได้จ้างงานคนพิการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่คนพิการ 100 คน  จะต้องจ้างพนักงานคนพิการ 1 คน และหากไม่มีการจ้างงานคนพิการจะต้องดำเนินการตามมาตรา 34 ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ มาตรา 35 การให้สิทธิประโยชน์ต่อคนพิการ ทั้งนี้ เป้าหมายของกฎหมายดังกล่าว คือให้โอกาสและเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัว โดยเฉพาะขณะนี้ประเทศไทยเรากำลังประสบปัญหาจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดน้อยลง และผู้สูงอายุมากขึ้น รวมถึงจำนวนคนที่อยู่ในวัยแรงงานเริ่มจะน้อยลง กระทรวง พม. จึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนพิการ ซึ่งจะสามารถทดแทนแรงงานในสังคมที่หายไปได้ 


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ตนเชื่อว่า มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งบุคลากร สถานที่ เครือข่าย และองค์ความรู้ในการพัฒนา นอกจากนี้ นิสิตนักศึกษา ซึ่งจะก้าวเข้าสู่วัยแรงงาน ได้เรียนรู้ Disabilities Awareness หรือ การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสามารถของคนพิการ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 แห่ง สำหรับความร่วมมือครั้งนีั  ซึ่งกระทรวง พม. โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อการพัฒนางานด้านคนพิการอย่างยั่งยืน#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #จ้างงานคนพิการ #คนพิการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น