มหาดไทย ผนึกพลัง กกต. ติวเข้มเตรียมพร้อมเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เน้นย้ำบุคลากรทุกภาคส่วน วางตัวเป็นกลางทำหน้าที่อย่างสุจริต - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

มหาดไทย ผนึกพลัง กกต. ติวเข้มเตรียมพร้อมเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เน้นย้ำบุคลากรทุกภาคส่วน วางตัวเป็นกลางทำหน้าที่อย่างสุจริต


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 67 เวลา 09.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมี ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการสัมมนาเตรียมพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลางของกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายอำเภอ และผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 เขต รวมทั้งสิ้นกว่า 1,400 คน เข้าร่วมการสัมมนา ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาทิ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง บรรยายบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการต่อการเลือกสมาชิกวุฒิสภา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งและกระทรวงมหาดไทย นายแสวง บุญมี เลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจในบทบาทของจังหวัด อำเภอ/เขต ตลอดจนชี้แจงการดำเนินการของศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567
ทั้งนี้ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ถือเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สำคัญในด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายปกครองและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ยังมีภารกิจที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ พร้อมสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้งด้านสถานที่และบุคลากรที่จะร่วมปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางทางการเมือง และตั้งมั่นทำหน้าที่อย่างสุจริต โดยยึดหลัก “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกสมาชิกวุฒิสภาไปสู่ประชาชน อาทิ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และเสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง การลงพื้นที่พบปะประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย และในส่วนของคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น กฎหมายได้ให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดให้นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการระดับอำเภอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้นแล้วนั้น กระทรวงมหาดไทยยังให้การสนับสนุนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1.ด้านการสนับสนุนและประสานงาน ภารกิจของสำนักทะเบียนกลาง โดยกรมการปกครองดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการจัดทำระบบบริหารจัดการ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่ออำนวยการและประสานงานตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง และตามที่กฎหมายกำหนด 2.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยการสนธิกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการบริหารจัดการ อาทิ การทำแผนเผชิญเหตุ การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาชุมนุมสาธารณะ 3.ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดและอำเภอ 4.ด้านการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยการเน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในทุกระดับ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง วางตัวเป็นกลางทางการเมือง และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


ตามที่ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 1.วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 2.วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 3.วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 กำหนดวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเขต 50 แห่งของกรุงเทพมหานคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อนึ่ง การรับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 จากสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น และสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร มียอดสะสมตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 รวม 6 วัน พบว่ามีผู้มารับเอกสารการสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ทั่วประเทศ จำนวน 17,664 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 67)

—– (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น