สรพ. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/2567


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และที่ปรึกษาคณะทำงานประสานบริหารศูนย์ความร่วมมือฯ พร้อมด้วย ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานประสานงานบริหารศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล และ ดร.ดวงสมร บุญผดุง ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ , รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ประธานคณะทำงาน , ผู้อำนวยการ , ผู้จัดการจากศูนย์ความร่วมมือฯทั้ง 6 แห่ง และทีมเลขาคณะทำงาน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย


สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีวาระในการรับทราบและพิจารณา ได้แก่ ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือฯ ปรับปรุงระเบียบสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ว่าด้วย การมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ แผนการพัฒนาที่ปรึกษาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานของสถาบัน ตลอดจนได้มีการพิจารณารายชื่อพัฒนาที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพรายใหม่ ด้วยวิธีการทาบทาม จำนวน 2 ท่าน
นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ของแต่ละ HACC ได้รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือฯ ในไตรมาส 1-2 โดยผู้แทนจาก HACC ทั้ง 6 แห่ง สรุปผลการดำเนินงานของ HACC นั้น ได้มีการดำเนินงานตามเป้าหมายและแผนดำเนินงานที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กรในการพัฒนาสถานพยาบาลในพื้นที่ด้านการ coverage , Continue quality improvement และ Maturity รวมทั้งการดำเนินงานด้านวิชาการ การทบทวน RCA และการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตลอดจนได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมวิชาการประจำภูมิภาค HA Regional forum จำนวน 6 แห่ง ที่จะดำเนินการจัดตลอดทั้งปี 2567 ใน Theme “Growth Mindset for Better Healthcare System” เพื่อขยายแนวคิดไปสู่สถานพยาบาลในพื้นที่ให้ครอบคลุมในอีกทางหนึ่งด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น