ปลัด พม. หนุนพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ ทำงานเป็นทีม - บูรณาการมีส่วนร่วม - สื่อสารองค์กร - ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

ปลัด พม. หนุนพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ ทำงานเป็นทีม - บูรณาการมีส่วนร่วม - สื่อสารองค์กร - ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมาย...S


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน Leadership and Team Management สำหรับผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 67 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. บรรยายหัวข้อ “แนวคิด ความสำคัญ บทบาทของภาวะผู้นำ” ณ ห้องประชุมพวงเงิน ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารมุสลิม (อาคารจันทร์เจริญ) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสถาบันพระประชาบดี ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและการบริหารทีมงาน Leadership and Team Management เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีภาวะผู้นำ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่าย เป็นการสร้างความเข้มแข็งของกลไกการประสานส่งต่อระดับพื้นที่ ให้สอดคล้องกับบริบทความเปลี่ยนแปลง และสามารถเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ของตนเองและหน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายของกระทรวง พม. ไปสู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายอนุกูล กล่าวว่า ปัจจุบัน การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกัน เป็นการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู่และนำมาบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา และสามารถนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน จึงทำให้บทบาทข้าราชการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิม ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีผู้นำองค์กรและบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่เหมาะสม สามารถบริหารจัดการ และปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน นโยบายของกระทรวง พม. ให้ความสำคัญการทำงาน ”พม. หนึ่งเดียว" ด้วยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงาน พม. ในพื้นที่จังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาคีเครือข่าย และกลไกการประสานส่งต่อระดับพื้นที่ คู่ขนานไปกับการเร่งรัด-จัดการทำงานเชิงรุกในประเด็นสำคัญ ดังนั้น บุคลากรของกระทรวง พม. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยง กำกับดูแลการทำงานของส่วนราชการ ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผลตามนโยบายที่กำหนด

นายอนุกูล กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ตนเชื่อว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกท่านจะสามารถคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำ หรือทักษะอื่น ๆ ที่จะเป็น เช่น การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนทักษะในการเปลี่ยนแปลงเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ให้เหมาะสมกับองค์กร จนทำให้ผลการดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย เกิดการบูรณาการร่วมกันเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ผู้นำยุคใหม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น