พม. จับมือ สสส. - ประชาสังคม นำร่องเปิดเวที พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน รองรับสังคมสูงวัย จ.อุบลราชราชธานี...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

พม. จับมือ สสส. - ประชาสังคม นำร่องเปิดเวที พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน รองรับสังคมสูงวัย จ.อุบลราชราชธานี...S


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดการประชุมเวทีระดมสมองเพื่อวิเคราะห์เครือข่าย และระบบสวัสดิการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โครงการ “การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่” ภายใต้โครงการหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อสังคมสุขภาวะ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะรีเจนท์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


นายอนุกูล กล่าวว่า ปัจจุบัน สถานการณ์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ทั้งวิกฤตเด็กเกิดน้อย ในขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวง พม. จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับการทำงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทถกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน โดยกระทรวง พม. ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ตลอดจนเครือข่ายผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นปปส.) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในรูปแบบของหุ้นส่วนทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสวัสดิการในระดับพื้นที่ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินการใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง สงขลา พะเยา และอุบลราชธานี ซึ่งมีความพิเศษคือ รูปแบบการดำเนินงานที่ต่างกัน มีประเด็นที่พุ่งเป้า หรือมุ่งหวังต่างกัน ภาคีเครือข่ายบางส่วนเหมือนกัน แต่บางส่วนต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เป้าหมายร่วมกันคือการสร้างสังคมสุขภาวะ ทั้ง 5 จังหวัด จึงถือได้ว่าเป็นการทำงานรูปแบบใหม่อีกโครงการหนึ่ง ซึ่งคิดและทำโดยหุ้นส่วนและภาคีของจังหวัดนั้นๆ ถือเป็นนวัตกรรมการทำงานโดยจะมีการถอดบทเรียนจากพื้นที่นำร่องไปสู่การขยายผล เพื่อให้เกิดเป็นนโยบายการขับเคลื่อนอย่างเหมาะสมนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันมีจำนวนประชากร 1,868,907 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567) โดยในปี 2566 มีจำนวนผู้สูงอายุ 278,537 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55 ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนระบบสวัสดิการสังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยในอนาคต จึงได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมแบบหุ้นส่วน เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่” ภายใต้โครงการหุ้นส่วนการพัฒนาเพื่อสังคมสุขภาวะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนระบบกลไกการทำงานแบบหุ้นส่วนการพัฒนา เป็นการรองรับสังคมสูงวัย และค้นหารูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #สสส #อุบลราชธานี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น