รองปลัด พม. เปิดสัมมนาวิชาการนานาชาติ - พม. พร้อมผลักดันสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม..E - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

รองปลัด พม. เปิดสัมมนาวิชาการนานาชาติ - พม. พร้อมผลักดันสถาบันอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม..Eเมื่อวันที่  22 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “ค่านิยมทางสังคมเพื่อสันติภาพโลกอย่างยั่งยืน (Harnessing Social Value for Sustainable World Peace)” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนงบประมาณผลักดันกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย จำนวน 10 หน่วยงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการและกิจกรรมพัธกิจเพื่อสังคมตามกรอบแผนแม่บทมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาวะทางสังคม ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตรจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


นายอนันต์ กล่าวว่า วันนี้ ตนได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติฯ ทั้งนี้ รัฐบาลมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมผลักดันสถาบันในระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยของไทย ให้เข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณค่าทางสังคม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืน โดยปัจจุบันการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อที่จะนำไปสู่การเกิดภราดรภาพและสันติภาพของโลกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทั่วโลกกำลังร่วมกันผลักดันการปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนทางสังคมในหลายมิติ คือ ค่านิยมและคุณค่าทางสังคม นับเป็นรากฐานที่แท้จริงควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา และเป็นกลไกที่ยั่งยืนต่อการผลักดันให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง


นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทยมีการนำกรอบความคิดสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีทิศทาง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสันติภาพโลก การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในวันนี้ จึงมีการนำเสนอความรู้ แนวคิด มุมมองที่สำคัญขององค์ปาฐกระดับนานาชาติ ระดับชาติ และวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคมและแผนแม่บทมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวม ครอบคลุมด้านร่างกาย ใจ ปัญญา เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทุกท่านที่เข้าร่วมงานครั้งนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจเพื่อนำกลับไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #มศว #สัมมนาวิชาการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น