เปิดรับสมัครผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัครผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กร ส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กเเละเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เเละผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเเละเยาวชน ประจำปี 2567

ประเภทการคัดเลือก มี 4 ประเภท ได้แก่
1. เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
2. กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเด็กและเยาวชน หมายถึง กลุ่ม ชมรม ชุมนุม ที่มีการรวมตัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีระยะเวลาในการรวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ ปีขึ้นไป)
3. บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
4. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน (องค์กร หมายถึง หน่วยงาน สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นนิติบุคคลหรือ เป็นองค์กรภาคประชาชน องค์กรชุมชน)


ผลงานการพิจารณา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาสังคม
2. ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม อาชีพ
3. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. ด้านสื่อสารมวลชน

โดยสามารถดูรายละเอียด และแบบเสนอประวัติฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bTrbYZfr-b_fLwz2nJRTBuyNJuABEQw_?fbclid=IwAR2qwtWPqv01d3HYckwsTmWDHMaGfmr4czo6_vDBp_m-gENhcd3X0p8GNqs

ส่งเอกสารผลงานฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0 2651 6541 และ 0 2651 6535

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น